mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 8 grudzień 2021
Imieniny obchodzą: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z póź. zm) oraz zarządzenia nr 4/21 Wojewody Śląskiego z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Dziewki

Informuje o przeznaczeniu:

 

do  sprzedaży w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego  nieruchomości  niezabudowanej wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa  położonej  w miejscowości Dziewki, Gmina Siewierz.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW: Działki nr  314/2 o  powierzchni 202 m², nr 319 o powierzchni 1156m², nr 345/1 o powierzchni 92m², nr  345/3  o  powierzchni  3332 m², obręb Dziewki, oznaczone użytkiem gruntowym: działka nr 314/2 symbol RV – grunty orne, działka nr 319 symbol RV, Lzr-RV–grunty zadrzewione  i  zakrzewione  na użytkach rolnych, działka nr 345/1 symbol RVI – grunty orne, działka nr 345/3 symbol Lzr-RVI – grunty zadrzewione  i  zakrzewione dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00080115/5, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość  nie  stanowi  zabezpieczenia  dla  zobowiązań  Skarbu  Państwa.  Własność: Skarb Państwa. Łączna powierzchnia działek wynosi 4782 m2.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Siewierz, obręb Dziewki. Najbliższe otoczenie  nieruchomości  stanowią  tereny  rolne  i  leśne,  a  w  bliskiej  odległości  tereny  kopalni odkrywkowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd odbywa się  drogą  gruntową.  Nieruchomość  porośnięta  trawą,  jest  zadrzewiona  i  zakrzewiona. Na nieruchomości brak uzbrojenia.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: Zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  przyjętym  uchwałą Nr XXVIII/204/04 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie„ Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu górniczego kopalni dolomitu ze złoża „Podleśna”oraz terenu przyległego w Gminie Siewierz”, nieruchomość wskazana we wniosku położona jest na terenie oznaczonym   symbolem   planu – PE2 – tereny   powierzchniowej   eksploatacji. Przeznaczenie podstawowe: działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa.


Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

CENA NETTO NIERUCHOMOŚCI: 300 000,00 zł  Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Nieruchomość sprzedawana będzie w drodze przetargu. Cena nieruchomości, ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r.  o  nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).
3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj: od 19.02.2021 do 02.04.2021
4. Wszelkich  dodatkowych  informacji  udziela  się  w  Biurze  Gospodarki  Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w  Będzinie  przy  ul.  Ignacego  Krasickiego  17, zamieszczeniu  na  stronie  internetowej  Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz  publikacji  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl.

Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.



Starosta Będziński
Sebastian Szaleniec



Wywieszono: 19.02.2021
Zdjęto: .........................

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie