mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 4 sierpień 2021
Imieniny obchodzą: Dominika, Jan, Protazy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości nr 7/3 k.m. 46

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

 

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz Uchwały Nr XII/169/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 października 2019 r.

 

informuje o przeznaczeniu

 

do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Czeladź, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, usytuowanej w Czeladzi przy ul. Francuskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7/3 k.m. 46 o pow. 862 m2, opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00037524/0 Sądu Rejonowego w Będzinie.

 

Działka ma kształt nieregularny, znacznie ograniczający jej racjonale zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem. Teren działki płaski, porośnięty trawą, krzewami oraz pojedynczymi drzewami nieprzedstawiającymi wartości użytkowej. Działka częściowo użytkowana jako skwer, częściowo stanowi fragment wewnętrznej drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltobetonem. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji oraz gazu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/940/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – „Stare Piaski” przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym jako: 13U – tereny zabudowy usługowej.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 12.12.2019 r.

 

Cena nieruchomości wynosi 91 900,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych) + 23% podatku VAT.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6 i Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

 

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie