mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 25 sierpień 2019
Imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej aktualizacji powierzchni działek oraz aktualizacji danych budynkowych dla działek położonych w gminie Sławków

 

OBWIESZCZENIE  Starosty Będzińskiego WG-I.660.0023.2019 z dnia 13.08.2019 r.


 
 
Działając na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U  z 2018 poz. 2096 ze zm.)  w związku  z art. art.  7d pkt 1 lit. a tiret 1, 20 ust. 1, 22 ust.1, art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tekst jednolity - Dz. U z 2019 r. poz. 725 ze zm.) zawiadamia się, że Starosta Będziński po rozpatrzeniu sprawy z urzędu wydał decyzję WGI.660.0023.2019 z dnia 13.08.2019 r. o aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków  w zakresie powierzchni działek oraz aktualizacji danych budynkowych dla działek położonych  w gminie Sławków, obręb Sławków ozn. nr nr  3272/1, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290.
 
W ramach operatu geodezyjnego o identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu P.2401.2018.3087 przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 27.12.2018r. w tym wykonanie czynności dotyczących ustalenia granic dokonanych w obecności właścicieli poszczególnych działek, geodeta uprawniony sporządził wykazy zmian danych ewidencyjnych w zakresie zmiany powierzchni ww. działek oraz wykazy zmian dotyczące zaktualizowania danych ewidencyjnych budynków na  tych działkach.  
 
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne  (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie, w myśl § 44 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  (tekst jednolity - Dz. U.  z 2019 r. poz. 393 ze zm.) w sprawie ewidencji gruntów i budynków do zadań starosty należy m.in. utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowym, a aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych (§ 45 ust. 1). W myśl ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje z urzędu, jeżeli zmiana tych informacji wynika  z materiałów zasobu w formie czynności materialno-technicznej gdy chodzi o dane enumeratywnie wymienione w art. 24 ust. 2b pkt 1, bądź w  drodze decyzji administracyjnej w pozostałych przypadkach (art. 24 ust. 2b pkt 2), co ma miejsce w tej sytuacji.  
 Pouczenie

 

1. Informuję wszystkie zainteresowane strony o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji  w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 205 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.

2. Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – za pośrednictwem Starosty Będzińskiego  – w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

3. Zgodnie z art. 127a § 1, 2 Kpa  w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia  przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. Starosta Będziński jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań Starosty Będzińskiego wynikającej ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. Podanie aktualnych danych jest dobrowolne, jednakże  niezbędne do realizacji zadań Starosty Będzińskiego wynikających z ww. ustawy. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w  Będzinie w zakładce STAROSTWO – STRUKTURA STAROSTWA – KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA – WYDZIAŁ GEODEZJI – Klauzula informacyjna RODO Wydziału Geodezji.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron o wydaniu  decyzji i staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO Agnieszka Dudała Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów

 


 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie