mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 październik 2019
Imieniny obchodzą: Lucyny, Małgorzaty, Wiktora

Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia w formie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego

Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia w formie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego

 

na mocy art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/488/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 18 października 2018 r.

 

informuje o przeznaczeniu

 

do zbycia, w formie zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Będzińskiego, usytuowanej w  Czeladzi przy ul. Kombatantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki  numer 21/1, 24//2, 25/1, 26/1, 27/7, 28/5, 114/5, 210/38 k.m.12 o pow. łącznej 0,2898 ha, opisanej w księdze wieczystej nr KW KA1B/00049060/6 Sądu Rejonowego w Będzinie.

 

Nieruchomość ma kształt regularny zbliżony do kwadratu, pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie, porośnięta trawą i drzewami (nie podlegającymi odrębnej wycenie). Nieruchomość nie ogrodzona. Przez nieruchomość przebiega, częściowo utwardzony asfaltem, szlak pieszy. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznej (napowietrznej), sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej. Przez nieruchomość przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego
w postaci sieci wodociągowej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, dla obszaru wschodnia część nowego miasta zatwierdzonym Uchwałą nr LV/890/2009 Rady Miejskiej Czeladzi z dnia 30 lipca 2009r. nieruchomość przeznaczona jest pod: TERENY ZIELENI – symbol planu 40 ZN

Przeznaczenie podstawowe: zieleń

Przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

Nadto część nieruchomości znajduje się w strefie ograniczeń związanych z przebiegającym wodociągiem.

 

Niniejsza informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy                                    i zagospodarowania terenu.

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W przypadku nie złożenia wniosku w podanym terminie roszczenie to wygasa.

 

Cena nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w formie zamiany wynosi 152.116,-zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto szesnaście złotych). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia zawartą z Gminą Czeladź na czas oznaczony do dnia 31.10.2021 r.

 

Tryb zbycia nieruchomości – zamiana na działki stanowiące własność Gminy Czeladź. Szczegółowe warunki zamiany zostaną określone w protokole uzgodnień.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie