mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 19 lipiec 2019
Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław

Zawiadomienie w sprawie przesunięcia terminu załatwienia sprawy do 30.06.2019 r.

 

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI                                                                                                        Będzin, 2018-09-17

                                  

BGN-I.680.3.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r.  poz. 23 ze zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 935 ) zawiadamiam strony postępowania dot. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, prowadzonego w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703), o wyznaczeniu  nowego terminu załatwienia sprawy do 30.06.2019 r.

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14.08.2018 r.  nr IFVIII.7581.2.1.2018 uchylającą decyzję Starosty Będzińskiego z dnia 28.12.2017 r. nr BGN-I.680.3.2017 w sprawie o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, prowadzonego w myśl art. 6 oraz art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703), postępowanie wymaga poszerzenia materiału dowodowego w sprawie, w tym m.in. pozyskania wyciągu Tabeli Nadawczej nadania gruntów włościanom wsi Mierzęcice oraz dokładnej analizy danych w niej zawartych, w celu ustalenia następstwa prawnego osób zgłaszających swoje żądanie do udziału we wspólnocie, a także dokładnego określenia charakteru użytkowania oraz korzystania z gruntów Wspólnoty przez wnioskodawców, co może skutkować koniecznością uzupełnienia złożonych wniosków.

Biorąc pod uwagę  powyższe wytyczne termin załatwienia sprawy nie może nastąpić w terminie określonym w ustawie.

Zgodnie z art. 37 §1  Kodeksu postępowania administracyjnego na nie załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania, stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

 W dniu 01.06.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 935). Zgodnie z art. 16 tej ustawy do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się przepisy K.p.a. w brzmieniu dotychczasowym. W niniejszej sprawie postępowanie administracyjne zostało wszczęte i niezakończone ostateczna decyzją przed dniem 01.06.2017 r. , a zatem przy jej rozpatrywaniu mają zastosowanie przepisy K.p.a. w brzmieniu dotychczasowym.

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Lidia Firek

Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

 

        

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie