mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 maj 2019
Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości - działka 285/11. k.m. 22 w Czeladzi

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

informuje o przeznaczeniu:

 

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej jest w Czeladzi, obręb Czeladź  przy ul. Będzińskiej, ozn. nr działki 285/11. k.m. 22 o powierzchni 0,0616 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą nr KA1B/00036869/3.

 

Działka położona jest w centrum, przy jednej z głównych ulic miasta Czeladź, oraz w pobliżu skrzyżowania w kierunku dzielnic miasta i osiedli mieszkaniowych. Kształt działki- nieregularny, zbliżony do trójkąta, utrudniający zabudowę, teren płaski, zagospodarowany placem parkingowym. Dostęp do drogi jest utrudniony ze względu na różnicę poziomów pomiędzy nieruchomością, a rzędną drogi i chodnika.

 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Występują ograniczenia związane z ułożeniem podziemnej sieci kanalizacyjnej.

 

Brak jest dla powyższego terenu planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, przyjętego uchwałą nr XXV/336/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 19 maja 2016 r., nieruchomość ozn. nr działki 285/11 k.m. 22 znajduje się w „obszarze zespołów i obiektów usługowych- symbol ZU”.

 

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)+ 23% VAT.

 

Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie do dnia 25.05.2018 r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie