mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 26 kwiecień 2018
Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena

Będzin, 2017-03-28

 WGiGN-VI.680.1.2016                               

           

 

O G Ł O S Z E N I E

o  wszczęciu  postępowania

 

Działając na podstawie art.  61 §1 i  §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r.  poz. 23 ze zm.),  w związku
z art. 6, art. 8a oraz art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703)

 

Starosta   Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie  Leśno – Gruntowej „ Nadzieja ” w Mierzęcicach, w myśl art. 6 oraz  art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703)

Zgodnie z art. 8b  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 703) decyzje, postanowienia oraz inne pisma
w sprawach, o których mowa w art. 8a doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres
14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni.

            Stosownie do treści art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego strony niniejszego postępowania mogą występować w sprawie osobiście bądź przez ustanowionego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 41 K.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu, natomiast w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres  ma skutek prawny.

W myśl art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strony niniejszego postępowania  mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności, o których mowa są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej mieszczącego się
w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. I. Krasickiego 17 ( I piętro p. 112),
w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione  ważnym interesem strony.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie