mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 25 sierpień 2019
Imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Likwidator stowarzyszenia zwykłego PromoArt z siedzibą w Będzinie przy ulicy Skalskiego 3/169 informuje, iż stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy uchwały zebrania członków z dnia 18 sierpnia 2019 r. Wszelkie roszczenia wobec stowarzyszenia można zgłaszać na adres siedziby.

 

OBWIESZCZENIE  Starosty Będzińskiego WG-I.660.0023.2019 z dnia 13.08.2019 r.


 
 
Działając na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U  z 2018 poz. 2096 ze zm.)  w związku  z art. art.  7d pkt 1 lit. a tiret 1, 20 ust. 1, 22 ust.1, art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tekst jednolity - Dz. U z 2019 r. poz. 725 ze zm.) zawiadamia się, że Starosta Będziński po rozpatrzeniu sprawy z urzędu wydał decyzję WGI.660.0023.2019 z dnia 13.08.2019 r. o aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków  w zakresie powierzchni działek oraz aktualizacji danych budynkowych dla działek położonych  w gminie Sławków, obręb Sławków ozn. nr nr  3272/1, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290.
 
W ramach operatu geodezyjnego o identyfikatorze ewidencyjnym materiału zasobu P.2401.2018.3087 przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 27.12.2018r. w tym wykonanie czynności dotyczących ustalenia granic dokonanych w obecności właścicieli poszczególnych działek, geodeta uprawniony sporządził wykazy zmian danych ewidencyjnych w zakresie zmiany powierzchni ww. działek oraz wykazy zmian dotyczące zaktualizowania danych ewidencyjnych budynków na  tych działkach.  
 
Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne  (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie, w myśl § 44 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  (tekst jednolity - Dz. U.  z 2019 r. poz. 393 ze zm.) w sprawie ewidencji gruntów i budynków do zadań starosty należy m.in. utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowym, a aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych (§ 45 ust. 1). W myśl ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje z urzędu, jeżeli zmiana tych informacji wynika  z materiałów zasobu w formie czynności materialno-technicznej gdy chodzi o dane enumeratywnie wymienione w art. 24 ust. 2b pkt 1, bądź w  drodze decyzji administracyjnej w pozostałych przypadkach (art. 24 ust. 2b pkt 2), co ma miejsce w tej sytuacji.  
 Pouczenie

 

1. Informuję wszystkie zainteresowane strony o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji  w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, pok. 205 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.

2. Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – za pośrednictwem Starosty Będzińskiego  – w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

3. Zgodnie z art. 127a § 1, 2 Kpa  w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia  przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. Starosta Będziński jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań Starosty Będzińskiego wynikającej ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. Podanie aktualnych danych jest dobrowolne, jednakże  niezbędne do realizacji zadań Starosty Będzińskiego wynikających z ww. ustawy. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w  Będzinie w zakładce STAROSTWO – STRUKTURA STAROSTWA – KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA – WYDZIAŁ GEODEZJI – Klauzula informacyjna RODO Wydziału Geodezji.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron o wydaniu  decyzji i staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO Agnieszka Dudała Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów

 


 

 

BGN-I.680.7.2019

 

OGŁOSZENIE

 

Starosta Będziński informuje, że termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Leśno-Gruntowej „Nadzieja” w Mierzęcicach, w trybie artykułu 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 703) został ustalony od dnia 08.08.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.

 

Zgodnie z artykułem. 6a ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych osobami  uprawnionymi do udziału we wspólnocie są:

1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnotygruntowej albo

2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotęlub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym w art. 6a ust. 1 pkt 1 nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

 

Wniosek, składany przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie powinien zawierać :

 

1)  określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;

2)  imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a;

3)  nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnociegruntowej, o którym mowa w art. 6a;

4) wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się dowody, które świadczą:

1) że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;

2) o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

 

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

            Z up. Starosty Będzińskiego

            Lidia Firek

            Kierownik Biura

           Gospodarki Nieruchomościami

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie