mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 30 czerwiec 2022
Imieniny obchodzą: Emilia, Lucyna, Arnold

STAROSTA BĘDZIŃSKI
BGN-I.6821.9.2022             

           Będzin, dnia 9 czerwca 2022 r.


OGŁOSZENIE
Starosty Będzińskiego
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowejDziałając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

informujęo zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Będzin obręb Łagisza, oznaczonej numerem geodezyjnym 332/1 o powierzchni 0,1612 ha, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie na nieruchomości prac związanych z przeprowadzeniem linii kablowej ziemnej 20 kV w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa linii kablowej średniego napięcia zasilającej halę magazynową wraz z zapleczem biurowo-socjalnym w Psarach, ul. Akacjowa”.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia 15 czerwca 2022 r., do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub ul. Ignacego Krasickiego 17, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Kontakt telefoniczny do Biura Gospodarki Nieruchomościami: (32) 36 80 782, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, w piątek w godzinach 7.30-14.00.
Z up. Starosty Będzińskiego


                 Iwona Fabiszak
                                        Kierownik
                                                                                Biura Gospodarki Nieruchomościami

 

      

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 91/22 Wojewody Śląskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie  nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wymysłów przy ul. Leśnej.

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wymysłów, przy ul. Leśnej, Gmina Bobrowniki.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 Działka  nr  166 o  pow. 1512 m², obręb Wymysłów, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV – grunty orne klasy V, symbol B – tereny mieszkaniowe  dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00061137/7 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa.

Budynek mieszkalny o pow. zabudowy 96 m² i pow. użytkowej 67 m² oraz kubatura około 270 m². Budynki gospodarcze o łącznej pow. zabudowy 114 m².

Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Bobrowniki, obręb Wymysłów,  przy ulicy Leśnej 11. Działka ma kształt regularny, zbliżony do wydłużonego trapezu – szerokość działki wynosi średnio około 10m. Teren nieruchomości płaski. Zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zabudową gospodarczą, w pozostałej części działka porośnięta jest roślinnością ruderalną oraz pojedynczymi drzewami (samosiejkami). W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje  się  zabudowa   mieszkaniowa   jednorodzinna  oraz  tereny  niezabudowane  zadrzewione   i zalesione oraz tereny użytkowane rolniczo. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Częściowo ogrodzona. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej w  postaci: sieci energetycznej,  sieci wodociągowej oraz gazociągu. Budynek mieszkalny jednorodzinny, podpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej – murowany z cegły. Poddasze nieużytkowe. Budynek wyposażony był w instalacje: wodno-kanalizacyjną  oraz   energii  elektrycznej  z  linii  napowietrznej –  instalacje  wewnętrzne  niesprawne i niekompletne.  Rok budowy budynku – przedwojenny. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Mury silnie zawilgocone, występują powierzchniowe i wgłębne korozje. Duże zniszczenia murów w różnych miejscach. Występuje zmurszenie konstrukcji dachu, pokrycie dachowe nieszczelne. Stolarka – znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenie, zagrzybienie, nadaje się do wymiany. Znaczne uszkodzenia podłóg. Tynki skruszałe, odpadają dużymi płatami, na znacznych powierzchniach  spękania.   Obecnie   nieruchomość   jest   nieużytkowana.    Budynek  gospodarczy z garażem jest obiektem  parterowym,  niepodpiwniczonym,  z  poddaszem  na  składowanie.   Obiekt   wykonany  w technologii tradycyjnej-murowany z cegły. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  w  sołectwie  Wymysłów, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XLI/515/14 z dnia 29.05.2014 r. nieruchomość wskazana we wniosku przeznaczona  jest w części pod tereny zabudowy   mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  usług  –  symbol  planu  W-1MNU  i w części pod tereny rolnicze – symbol planu W-1R

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA  NIERUCHOMOŚCI :  200 000,00 zł 

Zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj.  Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) przy czym:

- sprzedaż budynku następuje zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy i jest zwolniona z podatku od towarów i usług,

- sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy  zgodnie  z  którym  dostawa   budynków    i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomość  sprzedawana   będzie   w   drodze   przetargu.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

 

 

od   27.05.2022r.      do   08.07.2022r.

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

 

                                                                                                                                              Podpis

Starosta Będziński

 

 

 

 

 

 

Wywieszono: …………………….

 

Zdjęto: …………………….

 

 

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 118/22 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie  nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Bobrowniki

 

Informuje o przeznaczeniu :

 

do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Bobrowniki, Gmina Bobrowniki.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

 Działka  nr  814/11 o  pow. 607 m², obręb Bobrowniki, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV – grunty orne klasy V, symbol B – tereny mieszkaniowe  dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00062033/5 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Bobrowniki, obręb Bobrowniki,  przy ulicy Słowackiego. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta jest roślinnością niską oraz częściowo jest zakrzaczona i zadrzewiona (samosiejki). Nieruchomość nieogrodzona. Teren nieruchomości płaski. Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. W otoczeniu nie występuje uciążliwa zabudowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Dojazd do otoczenia korzystny – nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od głównych dróg. Poprzez działkę wzdłuż jej północnej granicy przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci gazociągu oraz napowietrznej sieci energetycznej. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej ( w ulicy Słowackiego ): sieci energetycznej, sieci wodociągowej, teletechnicznej oraz gazociągu.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie  z  Uchwałą  nr XXXVIII/486/14  Rady  Gminy  Bobrowniki  z  dnia  27.03.2014r.  w  sprawie  „ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Bobrowniki ” przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: B-19MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

 

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

CENA  NIERUCHOMOŚCI:  120 000,00 zł 

Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomość  sprzedawana   będzie   w   drodze   przetargu.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

 

 

od   27.05.2022r.      do   08.07.2022r.

 

  1. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

 

 

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

 

          Podpis

Starosta Będziński

 

 

 

 

Wywieszono: …………………….

 

Zdjęto: …………………….

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 144/2022 Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy najmu części nieruchomości Skarbu Państwa, położnych w Będzinie przy ulicy Koszelew

 

Starosta Będziński

przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

1.Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie przy ul. Koszelew, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/14 o powierzchni całkowitej 27m2, stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00030161/8 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

2. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie przy ul. Koszelew, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/33 o powierzchni całkowitej 1739m2, stanowiąca użytek (B) – tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III widnieją wpisy dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego związanego z ustanowieniem służebności drogi koniecznej przebiegającej przez działkę 13/33 oraz ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi działkami. Dział IV wolny od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość oznaczona numerem 13/14 położona jest w Będzinie przy ul. Koszelew i zabudowana jest garażem będącym własnością osób trzecich. Nieruchomość oznaczona numerem 13/33 położona jest w Będzinie przy ul. Koszelew i stanowi drogę dojazdową do garaży.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 2MW)

 

CEL NAJMU: pod garaż

                   droga dojazdowa

                                  

POWIERZCHNIA NAJMU:  pod garaż 27m2

                                       droga dojazdowa  72,45m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 2,80 zł netto/m2 za grunt pod garażem oraz 0,45 zł netto/m2 za drogę dojazdową, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:  do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

                                                                                                                                           

  STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                             SEBASTIAN SZALENIEC

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 131/22 Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy najmu części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Będzinie.

 

Starosta Będziński

przeznacza do najmu na okres 3 lat  część nieruchomości usytuowanej w Będzinie.      

                            

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Będzinie, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 190/4 o powierzchni  289m2, stanowiąca użytek (Bi) – inne tereny zabudowane, obręb Będzin, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00049098/1 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Na części nieruchomości prowadzona jest działalność handlowo-usługowa tj. komis samochodowy. Część nieruchomości związana z prowadzoną działalnością jest ogrodzona.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej – symbol planu F4.MW-U

 

CEL NAJMU: handel i usługi

                                 

POWIERZCHNIA NAJMU: 200m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 5,50zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl i www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

                                                                                                          STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                                                                             SEBASTIAN SZALENIEC

Podkategorie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie