mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 4 maj 2016
Imieniny obchodzą: Florian, Malwina, Monika

Stowarzyszenie zwykłe

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)

 

PROCEDURA REJESTRACJI:

 

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby, które:

 

 • uchwalają regulamin działalności stowarzyszenia, który pełni taką rolę jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym, określający w szczególności jego nazwę, cel, teren, siedzibę i środki działania,

 

 • wybierają swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie.

 

Założyciele stowarzyszenia informują pisemnie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego organ nadzorujący – Starostę Będzińskiego.

 

Składane dokumenty:

 

 1. informacja o powołaniu stowarzyszenia zwykłego, jego siedzibie i kto jest przedstawicielem reprezentującym stowarzyszenie (imię, nazwisko, dokładny adres, ew. tel.),
 2. protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami i listą obecności,
 3. regulamin działalności (określający nazwę, cel, teren, siedzibę i środki działania),
 4. lista członków założycieli z następującymi danymi: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawieniu praw publicznych.


Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć działalność, jeśli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego, nie zostanie wydany zakaz jego działalności (np. z powodu niezgodności regulaminu z przepisami prawa).

 

STOWARZYSZENIE  MUSI:

 

 • uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 

 • uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacyjny „Regon”

 

 • wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

PROCEDURA LIKWIDACJI:

 

Jeżeli członkowie stowarzyszenia chcą, aby stowarzyszenie zakończyło swoją działalność powinni na walnym zebraniu członków:

 

 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie z zapisami regulaminu,
 2. sporządzić protokół z zebrania,
 3. sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia na zebraniu.

 

Uchwała powinna określać datę rozwiązania stowarzyszenia, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, określając cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i regulaminie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 

Następnie likwidator: 

 

 1. pisemnie zawiadamia Starostę Będzińskiego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia i listą obecności;
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenia o likwidacji, które zostaną wywieszone na tablicach Starostwa na okres 3 tygodni).

 

W dalszej kolejności likwidator sporządza:

 

 1. protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
 2. ustala listę wierzycieli i dłużników;
 3. dokonuje czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji;
 4. przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
 5. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz.1539 ze zm.) - stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji;
 6. składa wniosek do Starosty Będzińskiego o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego
  z ewidencji.

 

Uwagi:

 

Wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji prowadzonej przez Starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia.

Likwidacja stowarzyszenia polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

 

OPŁATY:

 

 • wydanie, na wniosek stowarzyszenia, zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – 17 zł
 • wykreślenie wpisu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych –  zwolnione z opłat

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

MIEJSCE REJESTRACJI I LIKWIDACJI:

 

Starostwo Powiatowe w Będzinie
Wydział Organizacji i Zarządzania
ul. Sączewskiego 6
pokój nr 102, tel. (032) 368-07-19
pon: 7.30-17.00
wt-pt: 7.30-15.30

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Sączewskiego 6: +48 32 368-07-00 do 02

ul. Krasickiego 17:

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie