mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 19 październik 2017
Imieniny obchodzą: Piotra, Michała, Ziemowita

Statut Powiatu

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1


1. Powiat Będziński, zwany dalej "Powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu oraz terytorium obejmujące następujące gminy:

 • Będzin.
 • Czeladź.
 • Wojkowice.
 • Sławków.
 • Siewierz.
 • Bobrowniki.
 • Mierzęcice.
 • Psary.


2. Granice Powiatu Będzińskiego określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.§ 2

 • Siedzibą władz Powiatu jest Będzin.

 

§ 3

 • Powiat ma osobowość prawną.
 • Samodzielność Powiatu podlega ochronie sądowej.
 • Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

§ 4

 

 • Powiat posiada herb i flagę. Graficzne wizerunki herbu i flagi wraz z opisami stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
 • Użycie herbu przez inne podmioty niż jednostki organizacyjne Powiatu wymaga zgody Zarządu. Zasady użycia flagi określi Zarząd Powiatu w drodze uchwały.Rozdział 2
Zakres działania i zadania Powiatu


§ 5


1. Powiat wykonuje określone ustawami zadani publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • Edukacji publicznej;
 • Promocji i ochrony zdrowia;
 • Pomocy społecznej;
 • Polityki prorodzinnej;
 • Wspierania osób niepełnosprawnych;
 • Transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • Kultury i ochrony dóbr kultury;
 • Kultury fizycznej i turystki;
 • Geodezji, kartografii i katastru;
 • Gospodarki nieruchomościami;
 • Administracji architektoniczno-budowlanej;
 • Gospodarki wodnej;
 • Ochrony środowiska i przyrody;
 • Rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • Ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym zagrożeniom życia, zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • Ochrony praw konsumenta;
 • Utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • Obronności;
 • Promocji Powiatu;
 • Współpracy z organizacjami pozarządowymi
2. Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

3. Powiat wykonuje również zadania z zakresu administracji rządowej jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania Powiatu.

4. Powiat może wykonywać zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, o ile obowiązki te wynikają z ustaw.

§ 6

 

 • Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy może przekazać jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach określonych w porozumieniu.
 • Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 • Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium Powiatu.
 • Porozumienia, o których mowa w pkt 2 i 3, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 7 • W celu wykonywania zadań Powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
 • Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 następuje w drodze uchwały Rady Powiatu.
 • Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
Rozdział 3
Organy Powiatu

 

§ 8Organami powiatu są:

 • Rada Powiatu,
 • Zarząd Powiatu.

 

§ 9 • Działalność organów Powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać jedynie z ustaw.
 • Jawność organów Powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Powiatu i komisji Rady Powiatu.
 • Obywatele mają zapewniony dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Powiatu i komisje Rady Powiatu.
 • Protokoły z posiedzeń Rady i Zarządu, jak również podejmowane przez te organy uchwały, są dostępne w dniach i godzinach pracy Starostwa w poniżej podanych komórkach:

 

1. W zakresie pracy Rady i komisji Rady – w Biurze Rady Powiatu;
2. W zakresie pracy Zarządu – w Wydziale Organizacyjnym.

 


Do udostępniania dokumentów i udzielania wyjaśnień upoważniony jest odpowiedni:


1. Kierownik Biura Rady lub osoba przez niego upoważniona;
2. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego lub osoba przez niego upoważniona.

 

 • Dokumenty w sprawach będących przedmiotem postępowania administracyjnego udostępniane są wyłącznie osobom będącym stroną w tym postępowaniu, przez naczelnika merytorycznego wydziału lub wyznaczonego przez niego pracownika, w siedzibie wydziału.
 • Inne dokumenty, których jawność nie została wyłączona, na podstawie ustaw szczególnych, udostępniane są w siedzibie Starostwa w merytorycznym wydziale przez naczelnika lub przez osobę przez niego upoważnioną.

 

Dostęp do dokumentów polega na:


1. możliwości ich przeglądania w siedzibie Starostwa;
2. sporządzaniu notatek, odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii, które muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika, który je udostępnił.


§ 10
RADA POWIATU

 • Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu.
 • Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
 • Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa ustawa „Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw”.
 • Liczba radnych ustalana jest zgodnie z art. 9 ust 4 ustawy o samorządzie powiatowym.
 • Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu określa „Regulamin pracy Rady Powiatu” stanowiący zał. nr 3 do niniejszego statutu.

 

§ 11 • Odwołanie Rady Powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego.
 • Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.

 

§ 12Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;
 • wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;
 • powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu będącego głównym księgowym budżetu Powiatu;
 • stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej;
 • uchwalanie budżetu Powiatu;
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

 

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

 

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej;
 • określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
 • uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
 • uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.§ 13
ZARZĄD POWIATU

 • Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.
 • Zarząd liczy 5 osób, w tym Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i pozostali Członkowie Zarządu.
 • Rada Powiatu wybiera Starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 • Rada Powiatu wybiera pozostałych Członków Zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 • Zarząd Powiatu wybierany jest na okres kadencji i działa do dnia wyboru nowego zarządu,  z zastrzeżeniem art. 29 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym.
 • Nieudzielenie Zarządowi absolutorium przez Radę Powiatu w drodze uchwały jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd Powiatu został odwołany z innej przyczyny.
 • Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
 • Rada Powiatu może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego Członków w czasie trwania kadencji na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.

 

§ 14 • Członkostwa w Zarządzie Powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła lub senatora.

 

§ 15 • Z Członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.
 • Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty dokonuje Przewodniczący Rady Powiatu w wykonaniu uchwały Rady.
 • Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec członków Zarządu dokonuje Starosta.

 

§ 161. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.

2. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 • wykonywanie uchwał Rady,
 • gospodarowanie mieniem Powiatu,
 • wykonywanie budżetu Powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
 • W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.
 • Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 17 • Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.
 • W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
 • Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
 • Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
 • Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu.
 • Starosta może upoważnić na piśmie Wicestarostę, poszczególnych Członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt 5.
 • Decyzje wydane przez Zarząd Powiatu z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzji wymienia się nazwiska i imiona członków Zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.
 • Od decyzji, o których mowa w pkt 5 i 6, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

§ 18Do zadań Starosty w zakresie organizowania pracy Zarządu Powiatu należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu porządku obrad Zarządu,
 • określanie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu,
 • przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
 • zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu.

 

§ 19 • Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.
 • Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 14 dni.
 • W razie potrzeby, Starosta może zwołać Zarząd w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad.
 • Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch Członków Zarządu, w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

 

§ 20 • Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta.
 • W przypadku nieobecności Starosty posiedzenia Zarządu prowadzi wyznaczony przez Starostę Członek Zarządu.
 • W posiedzeniach Zarządu uczestniczą Członkowie Zarządu - z głosem stanowiącym, a Sekretarz i Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym.
 • Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
 • Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.

 

§ 21 • Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
 • Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.
 • Uchwały Zarządu podpisują wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu Zarządu.
 • Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska Członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.
 • Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej.

 

§ 22Projekty uchwał Zarządu mogą wnosić członkowie Zarządu oraz Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu, chyba, że Rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.

§ 23 • Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
 • W protokole podaje się imiona i nazwiska Członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.
 • Protokół z posiedzenia Zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd.
 • Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy Członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
 • Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
 • Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w pkt 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd.

 

§ 24 • Starosta składa Radzie Powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

 

§ 25 • Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu.
 • Zadania Skarbnika Powiatu jako głównego księgowego budżetu Powiatu, określają odrębne przepisy.
 • Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
 • Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w pkt 3, Skarbnik może upoważnić inną osobę.
 • Skarbnik Powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

§ 26 • Sekretarz Powiatu wykonuje zadania publiczne w zakresie powierzonym przez Zarząd.
 • Sekretarz Powiatu gromadzi i zarządza zbiorem informacji potrzebnym do tworzenia schematów decyzyjnych dla Rady i Zarządu.

 

§ 27 • Sekretarz i Skarbnik Powiatu uczestniczą w pracach Zarządu Powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
Rozdział 4
Jednostki organizacyjne Powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże


§ 28JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

 • Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy się w celu wykonywania zadań Powiatu.
 • Zarząd Powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym.
 • Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada Powiatu.
 • Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

§ 29

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE

1. Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:

 • Komenda Powiatowa Policji,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 • Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna,
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.


2. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych – komend i inspektoratów.

3. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować Wojewoda na wniosek Starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 3 są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

5. Starosta, sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

 • powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z Wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 • zatwierdza programy ich działania,
 • uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze Powiatu,
 • w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 • zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
§ 30

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA


Powiatową administrację zespoloną stanowią:

 • Starostwo Powiatowe,
 • Powiatowy Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną Powiatu,
 • Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.


Rozdział 5
Akty prawa miejscowego

§ 31
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach, Rada Powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze Powiatu.
Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:

 

 • wymagających uregulowania w statucie,
 • porządkowych, o których mowa w pkt 3,
 • szczególnego trybu zarządzania mieniem Powiatu,
 • zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.


3. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada Powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.

§ 32 • Akty prawa miejscowego Powiatu stanowi Rada Powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.
 • Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w §31 pkt 3, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, może wydać Zarząd.
 • Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w pkt 2 podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. Tracą one moc w razie nie przedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa Rada Powiatu.
 • Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości zarządom gmin położonym na obszarze Powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.

 

§ 33 • Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu Przewodniczący Rady Powiatu i kieruje je do publikacji.


§ 34 • Akty prawa miejscowego ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 • Akty prawa miejscowego ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

 

§ 35 • Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu.
 • Za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu.
 • Ogłoszenie przepisów porządkowych w sposób określony w pkt 1 nie zwalnia z obowiązku ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 36
 • Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.


§ 37 • Zbiór aktów prawa miejscowego prowadzi Biuro Rady Powiatu, będące komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego.
 • Biuro Rady Powiatu przekazuje do publikacji akty prawa miejscowego.
Rozdział 6
Gospodarka finansowa powiatu

§ 38 • Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu.
 • Budżet Powiatu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki Powiatu.
 • Budżet powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej “rokiem budżetowym”.

 

§ 39 • Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu Powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
 • Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu, uwzględniając zasady prawa budżetowego oraz ustalenia Rady Powiatu.
 • Bez zgody Zarządu Powiatu, Rada Powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu Powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

 

§ 40Rada Powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:

 • obowiązki jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży (z pominięciem Komendy Powiatowej Policji), w toku prac nad projektem budżetu Powiatu,
 • wymaganą przez Radę Powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
 • wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu powinien przedstawić Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,
 • terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu Powiatu.

 

§ 41 • Uchwała budżetowa Powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.
 • W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wymienionym w pkt 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu.
 • W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w pkt 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet Powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w pkt 2.
 • W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada Powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe Powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
 • Uchwałę budżetową Powiatu lub uchwałę, o której mowa w pkt 4, Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

 

§ 42
1. Za prawidłowe wykonanie budżetu Powiatu odpowiada Zarząd Powiatu.

2. Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne praw

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
 • dokonywania wydatków budżetowych,
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie Powiatu,
 • dysponowania rezerwą budżetu Powiatu,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.


3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji Powiatu jest jawna.

Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:

 • jawność debaty budżetowej,
 • opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu,
 • przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu,
 • ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, o których mowa w pkt 2 pdpkt 1 i 2.
Rozdział 7
Mienie Powiatu

§ 43 • Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
 • Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz Powiatu, są inne samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status, a także te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie ustaw wyłącznie przez Powiat.
 • Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia Powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych.

 

§ 44 • Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu składają dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd w drodze uchwały.
 • Zarząd może upoważnić pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
 • Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 45

 

 • Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.

 

§ 46

 

 • Zarząd mieniem Powiatu i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością.
 • Za właściwe gospodarowanie mieniem Powiatu odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu, a także kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
Rozdział 8
Nadzór nad działalnością

§ 47 • Nadzór nad działalnością Powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz Wojewoda Śląski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
 • Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność Powiatu tylko w przypadkach określonych ustawami.
§ 48 • Nadzór nad wykonywaniem zadań Powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.§ 49 • Starosta przedkłada Wojewodzie Śląskiemu uchwały Rady Powiatu w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 • Uchwały organów Powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu 2 dni od dnia ich podjęcia.
 • Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, na zasadach określonych w pkt 1 uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Rozdział 9
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 50 • Zmian statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 51

 

 • Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 

 


 

Do pobrania:

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Sączewskiego 6: +48 32 368-07-00 do 02

ul. Krasickiego 17:

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie