mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 21 listopad 2019
Imieniny obchodzą: Albert, Janusz, Konrad

Historia Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

                                                                                    Logo CKUiP

 

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce po zakończeniu II wojny światowej związany był z zapotrzebowaniem gospodarki na wykwalifikowaną siłę roboczą. Tworzono głównie zasadnicze szkoły zawodowe, które wraz ze szkołami średnimi (technikami) i placówkami dla pracujących tworzyły zespoły szkół. Istniały one głównie przy zakładach pracy i oferowały dla przyjezdnych internaty. Szkoły zawodowe w okresie komunizmu nie podlegały ministerstwu edukacji narodowej, ale różnego rodzaju ministerstwom np.: górnictwa, hutnictwa itd. Były finansowane przez zakłady pracy. Celem tworzenia szkół przyzakładowych było zapewnienie dopływu nowych kadr dla rozwijającego się przemysłu. Władze komunistyczne popierały i zachęcały młodzież wiejską i z małych miast do wybierania szkół zawodowych kusząc ją np.: podniesieniem swojego statusu społecznego, czy też przedstawiając obraz życia w mieście jako bardziej „atrakcyjny” niż na wsi.

 

Sytuacja szkolnictwa zawodowego zmieniła się wraz z upadkiem systemu komunistycznego w 1989 r. Po wprowadzeniu gospodarki wolnorynkowej wiele przedsiębiorstw miało problemy z „odnalezieniem” się w nowych realiach kapitalizmu. Trudności z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych pogłębiał dodatkowo niż demograficzny. Jednocześnie wraz z likwidacją niektórych przedsiębiorstw ulegały zamknięciu szkoły zawodowe, a ich absolwenci mieli problemy ze znalezieniem pracy. Należy wspomnieć też o jednym istotnym czynniku, a mianowicie młodzież kończąca w latach 90-tych XX w. szkoły podstawowe wybierała licea ogólnokształcące, lub technika. W efekcie szkoły zawodowe zaczęły tracić rację bytu. W tej sytuacji rozwiązaniem stało się tworzenie tzw. centrów kształcenia ustawicznego. Pierwotnie według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) z października 1992 r. miały się zajmować kształceniem dorosłych. Kilka lat później w grudniu 1997 r. wydano kolejne rozporządzenie. Tym razem rozwinięto zadania stojące przed centrami, które powinny posiadać warsztaty i pracownie do praktycznej nauki zawodu oraz zatrudniać nauczycieli. Ostatnim etapem w tworzeniu centrów kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, jak też centrów kształcenia praktycznego było nadanie im statutów przez organy samorządu, którym podlegały. Taki wymóg formalny został wprowadzony rozporządzeniem MEN z czerwca 2003 r. Było to spowodowane przygotowaniem polskiego prawa przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Działające centra kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia praktycznego nie mogły funkcjonować bez statutów, które określały ich cele i zadania.

 

Zamiarem autora niniejszego opracowania było nie tylko przedstawienie historii Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (PCKUiP), ale też przybliżenie fragmentu dziejów będzińskiego szkolnictwa zawodowego, a mianowicie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych Przemysłu Węglowego, która powstała w 1968 r. z siedzibą przy ul. Krasickiego i Zespołu Szkół Zawodowych utworzonego w 1974 r., który mieścił się przy ul. Promyka. Wynika to z faktu, iż PCKUiP jest w pewnym sensie „spadkobiercą” istniejących wcześniej szkół zawodowych. Oferuje bowiem młodzieży i dorosłym wiele różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych, ale też przejęło budynki w których mieściły się wymienione wyżej szkoły zawodowe.

 

Pierwsza z wymienionych powyżej szkół była podporządkowana Ministerstwu Górnictwa i Energetyki. W 1984 r. nastąpiło scalenie kilku placówek szkolenia zawodowego i powołanie Zespołu Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budowlano – Inżynieryjnego Przemysłu Węglowego. W tym samym roku władze komunistyczne podjęły decyzję o powołaniu Zespołu Szkół Zawodowych „Mostostal” w Będzinie. Wraz z początkiem przemian demokratycznych w Polsce w 1991 r. utworzono Zespół Szkół Zawodowych w Będzinie. Powstał on z włączenia Zespołu Szkół Zawodowych „Mostostal” do Zespołu Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budowlano – Inżynieryjnego Przemysłu Węglowego. Nowo powstałą placówkę oświatową nazwano Zespołem Szkół Zawodowych (ZSZ).

 

W końcu lat 90 – tych XX w. historia ZSZ to nie tylko kształcenie młodzieży, ale też współpraca z administracją osiedla Syberka. Polegała ona na przygotowaniu i montażu wyposażenia placów zabaw i pracach remontowych. Z pracy uczniów zadowoleni byli zarówno mieszkańcy osiedla, jak też nauczyciele. Pozytywnie o swoich podopiecznych wypowiadał się kierownik warsztatów Wiesław Grudziński „<<prace na obiektach osiedlowych przy normalnym ich funkcjonowaniu nauczyła naszych uczniów organizacji stanowisk pracy, koleżeńskiego współdziałania, szacunku dla szeroko rozumianej infrastruktury osiedlowej i dobrej jakości pracy wykonywanej na oczach mieszkańców>>”.

 

Pomimo dobrej renomy wśród lokalnej społeczności władze powiatu zdecydowały o likwidacji ZSZ w październiku 2001 r. ZSZ w którym uczyło się 800 uczniów miał zostać włączony w strukturę Zespołu Szkół Techniczno – Handlowych. Do zamknięcia placówki nie doszło ze względu na protesty nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Kilka miesięcy później w lutym 2002 r. uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego ZSZ zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 1. Istniał on jeszcze kilka lat do 31 sierpnia 2012 r. Rozwiązanie Zespołu Szkół Nr 1 nastąpiło na mocy uchwały nr XIII/220/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z 24 marca 2012 r. W uzasadnieniu uchwały stwierdzono, iż powodem likwidacji szkoły jest niż demograficzny, który powodował zmniejszający się każdego roku nabór uczniów. Liczba uczniów w roku szkolnym 2003/2004 wynosiła 802, a w roku 2011/2012 tylko 180. Średnia liczebność uczniów w oddziale 22,50. Dodatkowym argumentem przemawiającym za rozwiązaniem placówki oświatowej był poziom kształcenia, bowiem wyniki zdawalności egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego pomimo małej liczebności klas były niezadowalające. Władze powiatu zdecydowały o przeznaczeniu budynków po zlikwidowanej szkole. W jednym rozpoczął funkcjonowanie Powiatowy Urząd Pracy, a w drugim odbywa się kształcenie zawodowe w ramach PCKUiP.

 

W skład Zespołu Szkół Zawodowych z siedzibą przy ul. Promyka wchodziło 11 szkół zawodowych. W 1983 r. utworzono Zespół Szkół Mechaniczno – Budowlanych (ZSMB), którego siedzibą był nowo powstały budynek przy ul. Szolca. ZSMB powstał z połączenia dwóch szkół Zespołu Szkół Zawodowych z ul. Promyka i Zespołu Szkół Zawodowych z ul. Małachowskiego. Budynek szkolny przy ul. Promyka był wykorzystywany w następnych latach przez Specjalną Szkołę Zawodową. Potem mieścił się w nim Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Od roku szkolnego 2014/2015 znajduje się administracja PCKUiP oraz kierunki usługowe m.in.: fryzjerstwo, kucharze, kosmetologia.

 

Historia PCKUiP rozpoczęła się w momencie powołania uchwałą Rady Powiatu Będzińskiego Nr XV/196/2008 z 24 kwietnia 2008 r. Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP). Działalność rozpoczęła się 1 września 2008 r. CKP mocą uchwały zostało zlokalizowane w dotychczasowych warsztatach szkolnych, przy Zespole Szkół Nr 1. Powołanie CKP tłumaczono kilkoma względami. Najważniejszym było umożliwienie uczniom różnych szkół zawodowych realizowanie praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie CKP otrzymało zgodę władz powiatowych na zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi na organizowanie różnych kursów zawodowych i szkoleń. Dzięki temu mogło być bardziej atrakcyjne dla osób dorosłych, które chciały zdobyć kwalifikacje zawodowe potrzebne w danym momencie na rynku pracy. Bardzo ważna była możliwość pozyskiwania środków finansowych na rozwój CKP z funduszy unijnych.

 

Kolejnym etapem w historii CKP były dwie niezmiernie istotne uchwały Rady Powiatu Będzińskiego uchwalone 28 kwietnia 2011 r. Pierwsza z nich to uchwała nr VI/87/2011, która dotyczyła założenia publicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU). Jego działalność rozpoczęła się 1 września 2011 r. CKU zostało zlokalizowane w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul Krasickiego 17. Zostało utworzone ponieważ likwidowano szkoły dla dorosłych, które funkcjonowały w strukturach sześciu szkół na terenie powiatu będzińskiego. W ten sposób zamierzano scentralizować szkolnictwo dla dorosłych. W CKU miały funkcjonować następujące szkoły dla dorosłych: liceum ogólnokształcące, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, uzupełniające technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna.

 

Jak wspomniano wyżej 28 kwietnia podjęto kolejną bardzo ważną decyzję, a mianowicie uchwałą Nr VI/97/2011 Rady Powiatu Będzińskiego połączono w zespół CKU i CKP. Nowo powstały zespół otrzymał nazwę Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Utworzenie PCKUiP tłumaczono względami praktycznymi, bowiem CKU miało zapewnić kształcenie ogólnokształcące, a CKP praktyczne dla osób dorosłych. Jednocześnie zwracano uwagę na możliwość prowadzenia różnego rodzaju kursów kwalifikacyjnych, które w części teoretycznej były kierowane przez CKU, a w części praktycznej przez CKP. W ten sposób starano się zaoszczędzić środki finansowe, które mogły być przeznaczone na doposażenie pracowni do zajęć praktycznych. Połączenie placówek zmniejszyło też koszty ich funkcjonowania, które związane były z prowadzeniem oddzielnej administracji i księgowości, jak również utrzymywania dodatkowych stanowisk kierowniczych.

 

Od momentu powstania CKP, a następnie PCKUiP do końca sierpnia 2016 r. kierowała dyrektor mgr inż. Danuta Juszczyk – Kieliś. Obecnie stanowisko dyrektora pełni mgr Krystyna Jasińska. Należy wspomnieć na marginesie, iż początkowo administracja CKP i PCKUiP znajdowała się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Od momentu powstania PCKUiP zrealizowało, bądź też realizuje kilka projektów, które adresowane były do różnych grup odbiorców:

- Będzińska Liga Zawodowców, skierowany był do uczniów klas II, III, IV Technikum Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych (ZSTU) w Będzinie oraz dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej;

- Będzińscy Zawodowcy Podbijają Rynek Europejski; program dotyczył praktyk zawodowych;

- „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty”;

 

Obecnie PCKUiP oferuje szeroką gamę zarówno zajęć praktycznych dla uczniów ZSTU oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej. Przykładowo wymienić można kilka zajęć praktycznych: technik usług fryzjerskich, technik budownictwa, technik elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Należy wspomnieć również o szkole policealnej dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, która oferuje kształcenie w systemie dziennym i zaocznym, a tym samym zdobycie zawodu np.: technika pojazdów samochodowych, technika transportu drogowego, technika rachunkowości, technika weterynarii itd.

 

Wydaje się, że najciekawszą propozycją dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w danym zawodzie są tzw. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ). Każda pełnoletnia osoba niezależnie od posiadanego wykształcenia może wybrać odpowiadający jej kurs kwalifikacyjny. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną otrzymuje się stosowne zaświadczenie do wykonywania określonego zawodu.

 

PCKUiP niewątpliwie jest godnym następcą i kontynuatorem istniejących wcześniej szkół zawodowych w Będzinie.

 

Bibliografia:

 

- Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992, 1997, 2003.

- Glimos – Nadgórska A., Szkolnictwo i oświata (1945 – 2007), [w:] Będzin 1358 – 2008. Od rozbiorów do współczesności, t. 3, red. A. Glimos – Nadgórska, Będzin 2008.

- Będzińska oświata. Przeszłość i teraźniejszość, pr. zbiorowa, R. Goczoł, J. Rygielski, Będzin 2005. 

- Uchwała Nr V/196/2008 Rada Powiatu Będzińskiego z 24 IV 2008 r.

- Uchwała Nr VI/87/2011 Rada Powiatu Będzińskiego z 28 IV 2011 r.

- Uchwała Nr VI/97/2011 Rada Powiatu Będzińskiego z 28 IV 2011 r.

- Uchwała Nr XIII/220/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z 24 III 2012 r.

- Wspólnota. Kwartalnik Spółdzielni Mieszkaniowej, 1999, nr 4.

 

 Autor opracowania: Andrzej Szczypka

 

CKUiP ul Promyka

Budynek przy ul. Promyka 26. Mieści się w nim m.in. administracja PCKUiP, oraz kierunki usługowe, technik  żywienia, fryzjerstwo.

 

CKUiP ul. Krasickiego

Budynek przy ul. Krasickiego 17. Odbywa się tutaj kształcenie zawodowe m.in. mechanik samochodowy, murarz, elektronik

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie