mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 28 maj 2018
Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Nowe kierunki kształcenia

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Praktycznego w Będzinie

 

ZANIM ZACZNĄ SIĘ WAKACJE, ZADBAJ O SWĄ EDUKACJĘ

POSTAW NA PCKUIP W BĘDZINIE

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie prowadzi bezpłatnie różnorodne formy kształcenia dla osób dorosłych oraz praktyczną naukę zawodu dla szkół branżowych, zasadniczych i średnich zawodowych w powiecie będzińskim.

W Centrum można zdobyć średnie wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, prowadzonym w systemie stacjonarnym lub zaocznym.

Ucząc się w LO dla dorosłych w systemie stacjonarnym można równocześnie uczęszczać  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych. W bieżącym roku szkolnym dzięki realizacji projektów unijnych powstały pracownie: spawalnicza, stolarska i pomocnicza. Aktualnie rozpoczęliśmy budowę stacji diagnostycznej dla samochodów ciężarowych.

 

  

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy organizację kursów: elektrycznych, gastronomicznych, spedytorskich, samochodowych, fryzjerskich, kosmetycznych, informatycznych, budowlanych i stolarskich. Zajęcia kursowe trwają rok i kończą się egzaminem zewnętrznym przeprowadzanym przez OKE w siedzibie naszej placówki. Zdany egzamin potwierdza posiadanie kwalifikacji w danym zawodzie.

 

W Centrum można także zdobyć zawód w Szkole Policealnej. Obecnie w naszej ofercie znajdują się zawody: technik BHP, technik eksploatacji portów i terminali, technik informatyk, technik usług kosmetycznych. W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy zamierzamy uruchomić kierunki: Opiekunka dziecięca i Opiekun w domu pomocy społecznej. Nasza oferta kształcenia wynika z wnikliwych obserwacji rynku pracy i współpracy z Powiatowym  i Wojewódzkim Urzędem Pracy.

 

  

 


Ponieważ jesteśmy placówką prężnie się rozwijającą, otwartą na potrzeby uczniów i  słuchaczy - ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY.
UWAGA! Osoby bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, które w okresie12 miesięcy od dnia zarejestrowania  w powiatowym urzędzie pracy podejmą dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych mogą ubiegać się o stypendium, które wynosi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

 

 

 

 


 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

 

 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu: Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach, Technikum Architektury Krajobrazu.

 

 

LO w Wojkowicach wyróżnia wprowadzenie wielokierunkowego programu przygotowania do udziału w rynku edukacji i pracy.

 

 

W szkole funkcjonują klasy realizujące Programy Orientacji Zawodowej w zawodach:

 

 • strażak – klasy pożarnicze;
 • prawnik i policjant - są to klasy policyjno – prawne.

 

Szkoła współpracuje z kluczowymi w naszym regionie instytucjami wspierającymi jej dodatkowe działania w tym zakresie.

 

Uczniowie klas pożarniczych realizują dodatkowe zajęcia prozawodowe m.in. w CS PSP w Częstochowie (Porozumienie o współpracy) oraz OSP w Wojkowicach – Żychcicach i są objęte patronatem przez Komendę Powiatową PSP w Będzinie.

 

Uczniowie klas policyjno – prawnych odbywają dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne w Szkole Policji w Katowicach, która objęła LO w Wojkowicach patronatem oraz m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie (Porozumienie o współpracy), uczestniczą w otwartych posiedzeniach Sądu Rejonowego w Będzinie.

 

W LO w Wojkowicach funkcjonuje Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego – projekt edukacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji i Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

W ramach dodatkowych form pracy szkoły uczniowie klas kierunkowych mogą zdobywać uprawnienia przydatne w zawodach policjant i strażak: ratownika wodnego, sternika motorowodnego – w ramach szkolnej Drużyny WOPR oraz uprawnienia nurkowe – Sekcja Nurkowa.

 

   

 


 

Nowością jest uruchomienie od 1 września 2012r. kierunku – dziennikarstwo ekonomiczne pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 

 


 

Oferta Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach to kształcenie w zawodach:

 

 • technik geodeta;
 • technik architektury krajobrazu.

 

Szkołę wyróżniają aktywności Koła Projektowego, które opracowuje także oryginalne projekty zagospodarowania terenów zieleni dla współpracujących ze szkołą instytucji.

 

Uczniowie TAK mogą też – w ramach warsztatów florystycznych – zdobyć dodatkowe umiejętności.

 

Szkoła zapewnia przyszłym technikom architektury krajobrazu oraz geodetom praktyki w renomowanych zakładach i firmach.

 

 


 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

 

 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu: Liceum Ogólnokształcąceim. Marii Skłodowskiej – Curie i Technikum nr 1.

 

W odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się rynek pracy w Zagłębiu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi od września 2018r. wprowadzone zostaną innowacje,  które pozwolą uczniom, a w konsekwencji przyszłym pracownikom, sprostać tak licznym wyzwaniom i konkurencji na rynku zawodowym.

 

Innowacje wprowadzane w Liceum Ogólnokształcącym dotyczą następujących zagadnień:

 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo medyczne
 • E-sport

 

W technikum kontynuowane będą innowacje:

 • Hotelarstwo i usługi gastronomiczne z elementami dietetyki, dla uczniów technikum o specjalności hotelarz;
 • Edukacja celno-prawna dla uczniów technikum o specjalności logistyk.
 • Logistyka w wojsku – klasa mundurowa w technikum o specjalności logistyk

 

Wprowadzane są nowe zawody! 

 • technik transportu kolejowego. Szkoła branżowa I stopnia - magazynier
 • logistyk

 

W Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje klasa o profilu ogólnym i wojskowym (mundurowym).

Uczniowie klas wojskowych realizują dodatkowe zajęcia z: samoobrony i technik interwencyjnych, strzelectwa sportowego i bojowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, musztry i ceremoniału wojskowego, topografii i orientacji w terenie, zarządzania kryzysowego.

 

   


Oferta Technikum nr 1 w Czeladzi to kształcenie w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk, spedytor oraz technik ochrony środowiska.

Hotelarstwo to prężnie rozwijająca się dziedzina gospodarki w naszym regionie i w całej Polsce. Codziennie powstają nowe miejsca pracy wraz z tworzeniem bogatej oferty turystycznej, usług konferencyjno - szkoleniowych, rehabilitacyjno - zdrowotnych i organizacją imprez masowych. Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie umiejętności zawodowych, dlatego wielką wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych, zajęciach praktycznych i praktyki zawodowej odbywanej w renomowanych hotelach. Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię hotelarską.

 

 

Logistyka i spedycja to obiecujący i prężnie rozwijający się kierunek w Unii Europejskiej.


Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość odbyć kursów i szkoleń niezbędnych w pracy logistyka/spedytora.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi ma bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do Ciebie!

Wybierając ZSOiT w Czeladzi wybierasz -  ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ


 

Zespół Szkół Techniczno - Usługowych

 

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych to placówka o długoletnim doświadczeniu w zakresie kształcenia zawodowego. Kadra nauczycielska z powodzeniem przygotowuje do podjęcia życia zawodowego lub dalszej nauki tak absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia (dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej), jak i Technikum.

 

 

Siedziba szkoły to nowoczesny, przestronny budynek, położony w centrum Będzina, w dogodnej dla uczniów dojeżdżających odległości od stacji PKP, dworca autobusowego, a także licznych przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej. Szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem sportowym, zapewniającym odpowiednie warunki do uprawiania różnych dyscyplin.

 

 

W skład ZSTU wchodzą: Technikum nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” oraz  Branżowa Szkoła I Stopnia im. Danuty Siedzikówny „Inki” z dotychczasowymi oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2.


Cykl nauki w technikum trwa cztery lata, a uczniowie mogą wybierać spośród bogatej oferty zawodów. Rokrocznie powodzeniem cieszy się kształcenie w zawodzie technika informatyka, w ramach którego uczniowie zdobywają następujące kwalifikacje, potwierdzone egzaminem zewnętrznym: montaż oraz eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, a także programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Umiejętności w tym zakresie są coraz usilniej poszukiwane na rynku pracy, ponieważ zapotrzebowanie na usługi informatyczne w coraz szerszym zakresie rozrasta się bardzo szybko.  

 

Wzrasta także zainteresowanie młodzieży pracą w zakresie szeroko pojętych mediów, dlatego szkoła oferuje możliwość kształcenia techników fotografii i multimediów (wcześniej: fototechników). Kwalifikacje takie jak rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz realizacja projektów multimedialnych są przepustką do zatrudnienia już nie tylko w zakładach fotograficznych, ale także w agencjach reklamowych, biurach projektowania grafiki itp.

 

 

 

Na podobne zainteresowanie ze strony pracodawców mogą liczyć uczniowie wybierający zawód technika elektryka, którzy zdobywają dwie kwalifikacje: montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Coraz liczniej pojawiają się oferty pracy dla osób mogących udokumentować posiadanie  umiejętności w takim zakresie. Poszukiwani są również absolwenci posiadający udokumentowane kwalifikacje technika elektronika: wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych oraz eksploatacja urządzeń elektronicznych. W ZSTU młodzi ludzie mogą zdobyć także kwalifikacje w tym  - bardzo nowoczesnym – zawodzie.

 

 

Przygotowując się do zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych, uczniowie korzystają z dobrze wyposażonej pracowni obsługi konsumenta. Zdobywają dwie kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów oraz organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Dzięki opanowanym umiejętnościom mogą oni podjąć pracę w zakresie wszystkich usług w ramach branży, a także – jeśli uzyskają świadectwo maturalne – studiować na kierunkach związanych z żywieniem.

 

 

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych to szkoła reagująca na nowe potrzeby rynku pracy i , związane z nimi, nowe zainteresowania młodzieży. Przejawem takiej reakcji jest wprowadzenie kierunków kształcenia związanych z rozwojem branży turystycznej. Technicy obsługi turystycznej zdają egzaminy w kwalifikacjach:  planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, a także prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych. Pracodawcy poszukują  osób posiadających umiejętności  technika eksploatacji portów i terminali: obsługa podróżnych w portach i terminalach , jak również  organizacja i prowadzenie prac  związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i  terminalach. Perspektywy tej branży są obecnie bardzo obiecujące, dlatego młodzież chętnie wybiera kierunki kształcenia związane z organizacją turystyki i transportu.

 

Zawód technika usług fryzjerskich  również wymaga uzyskania dwóch kwalifikacji: wykonywanie zabiegów fryzjerskich i  projektowanie fryzur. Tak przygotowani absolwenci potrafią spełnić najbardziej wyszukane oczekiwania pracodawców i klientów.

 

 

Technicy budownictwa mogą zdobyć dwie kwalifikacje: wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych , a także   organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Budownictwo należy wciąż do najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki, dlatego absolwenci posiadający wymienione kwalifikacje są poszukiwani przez pracodawców – tak w kraju, jak i  poza granicami.

 

Motoryzacja XXI wieku wymaga od techników pojazdów samochodowych sprostania coraz wyższym wymaganiom, zatem uczniowie kształcący się w tym  kierunku zdają egzaminy w zakresie  diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych  oraz organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

 

Dla szczególnie ambitnych młodych ludzi, wykazujących zaangażowanie w proces zdobywania umiejętności, pragnących poszarzać ich zakres szkoła przygotowuje propozycję odbywania praktyk zawodowych za granicą w ramach programu Erasmus+. Uczniowie ZSTU zakwalifikowani do udziału w programie odbywają praktyki mi.in w Wielkiej Brytanii, w Bułgarii czy we Włoszech.

 

Bogatą ofertę kierunków kształcenia  szkoła kieruje do młodzieży, która w Branżowej Szkole I Stopnia pragnie  przygotować się w ciągu trzech lat do zdobycia takich zawodów jak: kucharzfryzjer,  mechanik pojazdów samochodowychmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Funkcjonuje także klasa wielozawodowa, kształcąca przyszłych elektryków, sprzedawców, elektromechaników pojazdów samochodowych i cukierników.

 

Więcej informacji na temat każdego z kierunków kształcenia – przedmiotów zawodowych, praktyk, stanowisk, pracy zawodowej absolwenta – można znaleźć na stronie internetowej szkoły w dziale „Dla gimnazjalistów”: http://www.zstu.pl/

 

 

 


 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie