mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 22 styczeń 2022
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Oferta „Spokojny kąt” – złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej została uzupełniona zgodnie z pkt 6 ppkt 3 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 132/21 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 28 września 2021 r., nie posiada już braków formalnych i może być rozpatrzona przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby, sprawującej opiekę nad dzieckiem.


 

OGŁOSZENIE

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby, sprawującej opiekę nad dzieckiem:

Brak

 

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby, sprawującej opiekę nad dzieckiem:

 

 1. „Spokojny kąt” – oferta złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej

 

Powyższa oferta może być rozpatrzona przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby, sprawującej opiekę nad dzieckiem w przypadku uzupełnienia braków formalnych zgodnie z pkt 6 ppkt 3 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 132/21 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 28 września 2021 r. 


 

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie określenia organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie:
    • art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),
    • Uchwały nr VI/77/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie określenia organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.10.2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 29.10.2021 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
    •     w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.powiat.bedzin.pl
    •     na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce „Ogłoszenia”

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, pokój 125.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2021 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w następujący sposób:
    •  w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17,
    •  listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin,
    •  w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Starosta Będziński zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania osoby na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

Informacje ogólne:

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

 

Wymagania stawiane kandydatom na członka komisji konkursowej:

W skład Komisji Konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej:

-  nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem

- nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.


Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji

1. Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) przyjmowane będzie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz ul. Ignacego Krasickiego 17.


2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 23 września 2021 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

 

Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej

Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego.

 


 

Likwidacja Stowarzyszenia „SOPEL”

 

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na podstawie:

1. uchwały nr 8/2020 z dn. 9 grudnia 2020 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia SOPEL w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz uchwały nr 9/2020 z dn. 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru likwidatorów Stowarzyszenia;

2. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 05.02.2021 r.

wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia „SOPEL” (NIP 6252331248, Regon 240564120) Będzin,   42-500 ul. I Krasickiego 25 wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000271151 pod nazwą: „Stowarzyszenie „SOPEL” w likwidacji”.

Wszelkie ewentualne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia można zgłaszać do 10 czerwca 2021 r. do likwidatorów Stowarzyszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie, zgodnie z posiadaną wiedzą, nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec jakichkolwiek podmiotów trzecich.

Likwidatorzy: Anna Gałuszka, Ewa Żurowska-Oleś, Edyta Janecka.

 


 

 

 

 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057) Starosta Będziński zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania osoby na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

Informacje ogólne:

 

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

Termin członkostwa w Komisji konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Wymagania stawiane kandydatom na członka komisji konkursowej:

 

W skład Komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej:

 

-  nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem

 

- nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.


Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji

 

1. Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) przyjmowane będzie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17.


2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 19 października 2020 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

 

Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej

 

Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego.

                                                                                                                                            

 

 


 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych w imieniu Starosty Będzińskiego, pełniącego funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, informuje o konieczności dostarczenia oświadczenia według załączonego wzoru, podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu organizacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października każdego roku. Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegółowe informacje, dotyczące obowiązków, spoczywających na stowarzyszeniach i fundacjach zamieszczone są poniżej.

 

Wzór oświadczenia

 

Obowiązujące regulacje

 


 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020 na terenie Powiatu Będzińskiego


 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie ustanowienia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: ustanowienia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży pobierającej naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Będziński, zmiany uchwały Nr VII/131/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Uczniów – mieszkańców Powiatu Będzińskiego oraz zmiany uchwały Nr VII/132/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Studentów – mieszkańców Powiatu Będzińskiego

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 04.09.2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16.09.2019 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego – www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – „Ogłoszenia”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2019 do godz. 17:00 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

w otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688) Starosta Będziński zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania osoby na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. i 2020 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 

Informacje ogólne:

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Termin członkostwa w Komisji konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Wymagania stawiane kandydatom na członka komisji konkursowej:

W skład Komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej:

- nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

- nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji:

1. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) przyjmowane będzie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17.

 

2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 20 sierpnia 2019 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

 

Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:

Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego.

 

Z up. Starosty Będzińskiego

 

Dariusz Waluszczyk

Wicestarosta Będziński

 

 

 


 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie:
zmiany uchwały Nr VII/131/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Uczniów - mieszkańców Powiatu Będzińskiego
oraz zmiany uchwały Nr VII/132/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Studentów - mieszkańców Powiatu Będzińskiego

  

Termin rozpoczęcia konsultacji: 01.08.2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 12.08.2019 r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO - "Ogłoszenia”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 12.08.2019 do godz. 17:00 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pobierz załącznik:


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018, poz. 450) Starosta Będziński zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania osoby na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 

Informacje ogólne:

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Termin członkostwa w Komisji konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Wymagania stawiane kandydatom na członka komisji konkursowej:

W skład Komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej:

-  nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

- nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.


Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji

1. Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17.


2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 18 marca 2019 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

 

Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej

Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego.

 

 

                                                                                                                      Starosta Będziński

 

                                                                                                                      Sebastian Szaleniec

 

 

 

Nabór na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego dokona wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności

 

Pożytku Publicznego spośród przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Powiatu Będzińskiego.

§ 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Powiatu Będzińskiego, w terminie od 28.02.2019 r. do 19.03.2019 r.

§ 2. Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku

Publicznego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/481/2014 Rady Powiatu

Będzińskiego z dnia 27 lutego 2014 r. (Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

§ 3. Do karty zgłoszenia, o której mowa w § 2, obligatoryjnie należy załączyć oświadczenie kandydata

o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

§ 4. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie karty zgłoszenia wraz z wymaganym załącznikiem w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17 (decyduje data wpływu).

§ 5. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 6. Zgłoszenia zawierające braki (np. brak oświadczenia kandydata, brak wymaganych podpisów na karcie zgłoszenia, niekompletnie wypełniona karta zgłoszenia), nie będą rozpatrywane.

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Będzińskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009 r. dot. przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9.02.2018r.

 

Termin zakończenia konsultacji: 19.02.2018r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Ogłoszenia”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego.

 

 Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 19.02.2018 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego, ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pobierz załącznik:

 

 


 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009 r. dot. przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński.

 

 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/131/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Uczniów – mieszkańców Powiatu Będzińskiego.

 

 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/132/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia Stypendium dla Najzdolniejszych Studentów – mieszkańców Powiatu Będzińskiego.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28.08.2017r.

Termin zakończenia konsultacji: 7.09.2017r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Ogłoszenia”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 7.09.2017r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego, ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Pobierz załącznik:

 

 


 

Bezpłatne usługi doradcze z zakresu księgowości dla stowarzyszeń

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Będzińskiego na bezpłatne usługi doradcze z zakresu księgowości. Spotkania współorganizowane z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej odbędą się dniach: 9 sierpnia 2017r. i 23 sierpnia 2017r. w godz. 12.00 – 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 sala 107.

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (32) 368-07-17 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W przypadku braku zgłoszeń spotkania nie odbędą się.

 


 

Nawet 5 tyś. do wzięcia! Ruszył nabór na realizację lokalnych przedsięwzięć - projektów w ramach konkursu FIO Śląskie Lokalnie 2017.

 

Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:
- pomocy społecznej, działalności charytatywnej;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- turystyki i krajoznawstwa;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

O środki mogą ubiegać się:

a)     tzw. „młode” organizacje pozarządowe, działające max. 30 mc-y od wpisania do rejestru z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł oraz

b)     Grupy nieformalne - nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Nabór trwa do 19 maja 2017r. Okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 3 lipca do 31 października 2017 roku, projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni. Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych, zaś wkład własny: minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub osobowej). Wnioski należy składać poprzez generator wniosków.

 

Dokumenty konkursowe są dostępne na stronie www.slaskielokalnie.pl

W ramach OWES Subregionu Centralno-Wschodniego zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu FIO Śląskie Lokalnie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017r.o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 sala 107.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (32) 368-07-17 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego
w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Będziński, do nowego ustroju szkolnego wprowadzającego ustawę – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.03.2017r.

Termin zakończenia konsultacji: 27.03.2017r.

 

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.starostwo.bedzin.pl
- na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce dla NGO – "Ogłoszenia”

 

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sączewskiego 6 oraz w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego.

 

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2017r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego,
ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin,

b) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Pobierz załącznik:

 


 

2016_08_30

Ogłoszenie

 

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

Bo pomysły są od tego... aby realizować je na całego!

Zapraszamy do akcji Masz Głos oraz na ogólnodostępne szkolenia w Katowicach


 

 

 

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową
w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2016
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. „Wykonanie tablic informacyjnych dla zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych na terenie powiatu będzińskiego” – oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”;
 2. „Ziemia Będzińska wczoraj i dziś – V edycja pocztówek” – oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Będzina;
 3. „Warsztaty Artystyczne  2016” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

 

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego
w roku 2016 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 

Brak


Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową
w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2016
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

 1. „Akademia Ruchu z KS Mistral – popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Będzińskiego” -  oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistral;
 2. „Ruszamy Powiat z kanapy!” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior;
 3. „Organizacja Zawodów Wędkarskich” - oferta złożona przez Okręg PZW
  w  Katowicach Koło PZW nr 1 Będzin;
 4. „Upowszechnienie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” – oferta złożona przez Okręg PZW w Katowicach Koło PZW nr 85 KWK Paryż;
 5. „Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu” – oferta złożona przez Centrum Sportu i Rekreacji Agatsu.

 

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego
w roku 2016 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

Brak

 


 

Obowiązki organizacji pozarządowych
związane z ustawą o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 ze zm.)

 

Instytucjami obowiązanymi, m.in., są:

 

1. fundacje

 

2. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766) oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

 

Obowiązki instytucji obowiązanych to:

 

 • stworzenie i przyjęcie w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czyli procedury polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji (art. 10 a), która powinna zostać przyjęta (zatwierdzona) przez odpowiednie władze uchwałą (zgodnie ze statutem organizacji) – przykładową procedurę można znaleźć na stronach: www.ngo.pl,

 

 • wyznaczenie osoby(osób) odpowiedzialnej w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego. O tym, jaka osoba zostanie wybrana decyduje najczęściej zarząd (także w formie uchwały), jest to bowiem związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego organizacji, co na ogół mieści się w kompetencjach zarządu – zarządzanie majątkiem organizacji. Należy jednak sprawdzić w statucie naszej organizacji, czy to na pewno decyzja zarządu i czy nie musi ona być potwierdzona przez inne władze organizacji (np. walne zebranie). Wybrana przez organizację osoba(osoby) musi mieć zapewniony udział w programach szkoleniowych dotyczących jej obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (np. kurs e-learningowy, który udostępniony został nieodpłatnie na stronie GIIF),

 

 • rejestracja transakcji, których równowartość przekracza 15 tys. euro - w tym także transakcji powiązanych, gdy są przeprowadzane również w drodze więcej niż jednej operacji (np. stowarzyszenie otrzymuje środki w kilku ratach).

 


 2014_11_25

Ogłoszenie

Likwidacja Stowarzyszenia Obrońców Poszkodowanych Właścicieli Bezprawnie Zabranych Gruntów

 


 

 

 2014_09_24

Ogłoszenie

Spotkanie konsultacyjne programu Erasmus+ Młodzież


LINK


 

 2014_09_22

Ogłoszenie:

XV Konkurs  PFRON dla organizacji pozarządowych


 

 2014_08_20

Ogłoszenie:

"Śląskie organizacje pozarządowe wspierają aktywne społeczeństwo obywatelskie"

 


 

 2014_08_12

Ogłoszenie:

Konkurs na "Europejską Nagrodę w dziedzinie zapobiegania przestępczości"

 


 

2014_07_18

Ogłoszenie:

Konkurs grantowy: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie

 


2014_07_14

Ogłoszenie:

Bezpłatne spotkanie dotyczące źródeł finansowania organizacji pozarządowych w latach 2014-2020.

 

 


 2014_07_04

Ogłoszenie:

VII edycja konkursu grantowego "Na dobry początek" Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego

 

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie