mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Uczniowskie kluby sportowe

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1463)
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210)
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

 

PROCEDURA REJESTRACJI

 

Uczniowski klub sportowy mogą założyć osoby w liczbie 7, które zapoznały się z ww. przepisami oraz odbyły Zebrania Założycielskie, na którym m.in.:

 

 • podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia,
 • wybrano Komitet Założycielski albo władze stowarzyszenia uprawnione do dokonania formalności urzędowych, związanych z wpisem do ewidencji,
 • uchwalono statut Stowarzyszenia.

 

Komitet Założycielski lub władze stowarzyszenia składają następującą dokumentację:

 

 • wniosek o wpis do ewidencji,
 • listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz własnoręczne podpisy,
 • listę obecności na zebraniu założycielskim,
 • uchwała zebrania założycielskiego o powołaniu klubu sportowego, określająca jego nazwę, siedzibę oraz adres,
 • uchwała zebrania założycielskiego o wyborze składu komitetu założycielskiego
  i upoważnieniu go do przeprowadzenia czynności rejestracyjnych, lub o wyborze władz stowarzyszenia.
 • uchwała przyjmująca statut,
 • 2 egzemplarze statutu.

 

Niezwłocznie następuje analiza prawna złożonych dokumentów i wydanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Będzińskiego, bądź decyzja o odmowie wpisu do ewidencji.

 

Zarejestrowany klub uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do ewidencji.

 

Zarząd uczniowskiego klubu sportowego wpisanego do ewidencji ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Starostę o zmianie statutu.

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  MUSI:

 

 • uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacyjny „Regon”
 • wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

PROCEDURA LIKWIDACJI:

 

Jeżeli członkowie uczniowskiego klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni na walnym zebraniu członków Klubu:

 

 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu,
 2. sporządzić protokół z zebrania,
 3. sporządzić listę obecności członków klubu na zebraniu

 

Uchwała powinna określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, określając cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu. Może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale
i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach).

 

Następnie likwidator: 

 

 1. pisemnie zawiadamia Starostę Będzińskiego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą
  o rozwiązaniu klubu i listą obecności;
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenia o likwidacji, które zostaną wywieszone na tablicach Starostwa na okres 3 tygodni).

 

W dalszej kolejności likwidator sporządza:

 

 1. protokół przekazania dokumentów uczniowskiego klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
 2. ustala listę wierzycieli i dłużników;
 3. dokonuje czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji;
 4. przystępuje do zbycia majątku klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
 5. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz.1539 ze zm.) - stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji;
 6. składa wniosek do Starosty Będzińskiego o wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji.

 

 

 

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klub traci osobowość prawną.

 

Uwagi:

 

Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez Starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu.

 

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

 

OPŁATY:

 

 • wydanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych – zwolnione z opłat
 • wydanie, na wniosek klubu, zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych – zwolnione z opłat
 • wydanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych –  zwolnione z opłat

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

 

 

MIEJSCE REJESTRACJI I LIKWIDACJI:

 Starostwo Powiatowe w Będzinie

Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych

ul. Ignacego Krasickiego 17
pokój nr 125, tel. (032) 778-78-20

 

pon: 7.30-17.00
wt-czw: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.00

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie