mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 17 maj 2022
Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Brunon

Stowarzyszenie zwykłe

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 210)

PROCEDURA REJESTRACJI

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby, które:

 • uchwalają regulamin działalności stowarzyszenia, który pełni taką rolę jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym, określający w szczególności jego nazwę, cel, teren, siedzibę i środki działania, przedstawiciela albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia.

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu – Staroście Będzińskiemu wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Składane dokumenty:

 1. regulamin działalności;
 2. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.


Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

W przypadku zmiany przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenia, zmiany składu zarządu i wewnętrznego organu kontroli, zmiany regulaminu, posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego, przekształceniu lub likwidacji stowarzyszenia, stowarzyszenie zwykłe składa Staroście Będzińskiemu, w terminie 7 dni, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych.

STOWARZYSZENIE  MUSI:

 • uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacyjny „Regon”
 • wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PROCEDURA LIKWIDACJI:

Jeżeli członkowie stowarzyszenia chcą, aby stowarzyszenie zakończyło swoją działalność powinni na walnym zebraniu członków:

 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie z zapisami regulaminu,
 2. sporządzić protokół z zebrania,
 3. sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia na zebraniu.

Uchwała powinna określać datę rozwiązania stowarzyszenia, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, określając cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i regulaminie likwidatorami są członkowie zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Następnie likwidator: 

 1. pisemnie zawiadamia Starostę Będzińskiego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia i listą obecności;
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenia o likwidacji, które zostaną wywieszone na tablicach lub stronie internetowej Starostwa na okres 3 tygodni).

W dalszej kolejności likwidator sporządza:

 1. protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
 2. ustala listę wierzycieli i dłużników;
 3. dokonuje czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji;
 4. przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
 5. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz.1539 ze zm.) - stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji;
 6. składa wniosek do Starosty Będzińskiego o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego
  z ewidencji.

Uwagi:

Wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji prowadzonej przez Starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia.

Likwidacja stowarzyszenia polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

OPŁATY:

 • wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – zwolnione z opłat
 • wydanie, na wniosek stowarzyszenia, zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – 17 zł
 • wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych –  zwolnione z opłat

INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

MIEJSCE REJESTRACJI I LIKWIDACJI:

Starostwo Powiatowe w Będzinie
Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych
ul. Ignacego Krasickiego 17
pokój nr 125, tel. (032) 778-78-20

 

pon: 7.30-17.00
wt-czw: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.00

 

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie