mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 2 czerwiec 2020
Imieniny obchodzą: Marianna, Marzena, Erazm

Nabór wniosków - bon na zasiedlenie 2020 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza, w terminie od dnia 10 stycznia 2020r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania środków będących w dyspozycji Urzędu na wyżej wymieniony cel.

W przypadku wyczerpania limitu środków na sfinansowanie bonów na zasiedlenie, stosowna informacja o wstrzymaniu naboru wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej: bedzin.praca.gov.pl


Środki Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach bonu na zasiedlenie, mogą być przyznane w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpatrzenia wniosku.

Kwota przyznana w ramach bonu na zasiedlenie może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bony na zasiedlenie mogą zostać przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym do 30 roku życia w związku z podjęciem przez te osoby zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

W ramach środków Funduszu Pracy mogą zostać przyznane bony na zasiedlenie również poszukującemu pracy do 30 roku życia niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 16 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1482 z późn. zm.) z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Osoba taka będzie mogła pobrać wniosek z załącznikami tylko w siedzibie Urzędu w pok. 205.

Przedmiotowe wnioski będą rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w Powiatowym Urzędzie Pracyw Będzinie obowiązującego w 2020r., przy uwzględnieniu uzasadnienia celowości przyznania bonu na zasiedlenie wskazanego przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w pokoju nr 205 oraz na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl

 

Więcej szczegółów: https://bedzin.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11099726-komunikat-o-naborze-wnioskow-bon-na-zasiedlenie-2020r-

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie