mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 20 lipiec 2019
Imieniny obchodzą: Czesław, Hieronim, Fryderyk

Projekt 'Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim'

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracyw powiecie będzińskim (IV) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2020

 

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia* pozostających bez pracy w powiecie będzińskim.

 

Środki Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na realizację projektu: 7.035.091,76 złotych, w tym 5.929.175,34 zł wkład EFS

 

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 650 osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Będzin, w tym co najmniej 5 osób z niepełnosprawnościami, 110 osób długotrwale bezrobotnych, 230 osób o niskich kwalifikacjach, 390 należących do tzw. kategorii NEET (tj. osoba, które nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w  ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w pozaszkolnych  zajęciach mających  na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

 

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy (dla osób do 25 roku życia okres liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu) osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

 

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

1)        Pośrednictwo pracy – 650 osób;

2)        Staże – 500 osób, w tym 400 objętych zwrotem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz 50 objętych refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;

3)        Bony na zasiedlenie – 24 osoby;

4)        Prace interwencyjne – 24 osoby;

5)        Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 77 osób;

6)        Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 25 osób.

 

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 42% uczestników w najtrudniejszej sytuacji (w tym migranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami – do poziomu ISCED 3) oraz 57% osób nienależących do ww. grup podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie,   ul. Ignacego Krasickiego 17A pokój 110 lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 9110

 

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie!

 

* wsparcie kierowane jest do osób w wieku poniżej 30 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) – wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie