mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 15 grudzień 2017
Imieniny obchodzą: Nina, Celina, Walerian

Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie realizuje projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie (III) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wartość projektu: 7.004.276,25 złotych, w tym 5.953.634,79 wkład EFS

 

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem: 432 osoby powyżej 30 roku życia*, zarejestrowanych w PUP Będzin, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup:

-       osoby powyżej 50 roku życia,

-       kobiety,

-       osoby z niepełnosprawnościami,

-       długotrwale bezrobotne,

-       o niskich kwalifikacjach;

 

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:

1) Pośrednictwo pracy – 432 osoby;

2) Staże – 195 osób, w tym 165 objętych zwrotem kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz 40 objętych również refundacją kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi;

3) Prace interwencyjne – 26 osób;

4) Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności – 103 osoby;

5) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 108 osób;

 

Zakładane rezultaty przewidują, iż co najmniej 33% osób z niepełnosprawnościami, 30% osób długotrwale bezrobotnych, 38% osób o niskich kwalifikacjach, 33% osób w wieku 50 lat i więcej oraz 39% kobiet podejmie pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział   w projekcie.

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A lub pod numerem telefonu: 32 267 30 03 w. 110

 

PUP w Będzinie zachęca osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie.

 

*wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia, co oznacza, iż wsparciem mogą być objęte osoby powyżej 30 roku życia tj. osoby od dnia ukończenia 30 roku życia (od dnia 30 urodzin)

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie