mapa powiatow bedzin slawkow mierzecice psary bobrowniki wojkowice bedzin czeladz siewierz

Dzisiaj jest: 14 lipiec 2020
Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 782 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IX/81/2015 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 25 czerwca 2015r.

 

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, usytuowanej w Będzinie przy ul. 11 Listopada, ozn. nr nr dz. 4/23,4/26 o łącznej pow. 801m2 k.m.35, obręb Będzin opisanej w księdze wieczystej nr KA1B/00022172/9 Sądu Rejonowego w Będzinie. Nieruchomość gruntowa stanowi w chwili obecnej rezerwę zieleni przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych przy ul. 11 Listopada 3 w otoczeniu terenów oświatowo-sportowych i rekreacyjnych miasta.

 

 

Nieruchomość ma kształt regularny. Teren działek płaski. Działki posiadają dostęp do sieci: energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazociągu. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działki są porośnięte trawą i samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość obciążona jest prawem trwałego zarządu na rzecz jednostki oświatowej tj. Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie.

1. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście, zatwierdzoną uchwałą Nr XLVI/855/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 21 poz. 330  z dnia 10 lutego 2010r.) działki ozn. nr nr 4/23, 4/26 k.m.35 przeznaczone są pod: TERENY USŁUG PUBLICZNYCH (symbol planu 5UP)

  1. Przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne w zakresie: oświaty, nauki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, administracji, obsługi turystyki, sportu.
  2. Przeznaczenie uzupełniające – usługi komercyjne, garaże, obiekty gospodarcze bezpośrednio związane z przeznaczeniem podstawowym, urządzenia sportu, obiekty małej architektury, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
  3. Ustala się zakaz:

a)       lokalizacji obiektów usługowych mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowej funkcji terenu, w szczególności: stacji paliw, stacji obsługi i warsztatów naprawczych sprzętu samochodowego, hurtowni, punktów skupu materiałów wtórnych,

b)      lokalizacji zespołów garażowych,

c)       stosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji: blachy falistej i trapezowej oraz plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”

d)      wznoszenia ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych oraz blachy.

Procentowa stawka służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla przedmiotowego terenu nie ma zastosowania.

Powyższa informacja nie jest pełną informacją na temat zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000,-zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

3. Wadium w wysokości 17.000,-zł (siedemnaście tysięcy złotych) winno być wpłacone             w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 29.10.2015r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie ulega zwrotowi.

4. Przetarg odbędzie się dnia 04.11.2015r. o godz. 9.00w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, sala 118 (I piętro).

5. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego). Osoby fizyczne  biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą  dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział             w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/. Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

6. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy notarialnej.

7. Koszty sporządzenia i wykonania umowy sprzedaży poniesie kupujący.

8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 i ul. Krasickiego 17 oraz zamieszczone
na stronach internetowych: www.powiat.bedzin.pl  i www.bip.powiat.bedzin.pl 

9. Z dokumentacją dot. przedmiotu i warunków przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17,  I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.

Biura Obsługi Klienta:

 

Adres Telefon
ul. Jana Sączewskiego 6 +48 32 368-07-00 do 02

ul. Ignacego Krasickiego 17

+48 32 368-08-00 do 01

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom kontroli, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Akceptuję pliki cookie